SIA “Dzintarjūra” piedāvā ekoloģiski pareizus risinājumus:

1. Naftas produktus saturošu atkritumu, bīstamas vielas saturošas augsnes un akmeņu savākšana no

• atklātiem uzkrāšanas un glabāšanas baseiniem;
• slēgtiem naftas produktu uzglabāšanas rezervuāriem (rezervuāru tīrīšana un sagatavošana ugunsdarbiem);
• piesārņotas vides augsnes daļām;
• uzbērumiem, dzelzceļa estakādēm;
• atstrādāto motoreļļu un eļļas filtru savākšana;
• absorbentu bonu piegāde, savākšana un transportēšana.

 

2. Konsultācijas un palīdzības sniegšana

• vides aizsardzības likumdošanā un praksē;
• vides uzkopšanā;
• palīdzība avāriju novēršanā un vides sanāciju jautājumos.

 

3. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektu koordinēšanā:

• teritorijas atbrīvošana no jebkurām bīstamām vielām un atkritumiem;
• vides sanācijas projektu realizēšanā.

Bīstamo naftas apsaimniekošanai pieejamas dažādas tehnoloģijas, kuru izvēle atkarīga no pasūtītāja uzņēmuma specifikas un atkritumu struktūras. Gan tehnoloģijas, gan specializētā materiāli tehniskā bāze, kas tiek lietota darbu veikšanai, atbilst darba drošības, vides veselības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām. Visus izmantotos materiālus ir sertificējis Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālās vides veselības centrs.